Ernest CA
Kata/Kobudo
K001 Para-Karate Kata Division
K002 Kata 5 and under Boy & Girls
K003 Kata 6-7 yrs Boys Beg
K004 Kata 6-7 yrs Boys Nov
K005 Kata 6-7 yrs Boys Intr/Advanced
K006 Kata 6-7 yrs Girls Beg
K007 Kata 6-7 yrs Girls Nov
K008 Kata 6-7 yrs Girls Intr/Advanced
K009 Kata 8 - 9 yrs Boys Beginner
K010 Kata 8 - 9 yrs Boys Novice
K011 Kata 8 - 9 yrs Boys Intr/Advance
K012 Kata 8 - 9 yrs Girls Beginner
K013 Kata 8 - 9 yrs Girls Novice
K014 Kata 8 - 9 yrs Girls Intr/Advanced
K015 Kata 10 - 11 yrs Boys Beg
K016 Kata 10 - 11 yrs Boys Nov
K017 Kata 10 - 11 yrs Boys Intermediate
K018 Kata 10 - 11 yrs Boys Advanced
K019 Kata 10 - 11 yrs Girls Beg
K020 Kata 10 - 11 yrs Girls Nov
K021 Kata 10 - 11 yrs Girls Intermediate
K022 Kata 10 - 11 yrs Girls Advanced
K023 Kata 12 - 13 yrs Boys Beg
K024 Kata 12 - 13 yrs Boys Nov
K025 Kata 12 - 13 yrs Boys Intermediate
K026 Kata 12 - 13 yrs Boys Advanced
K027 Kata 12 - 13 yrs Girls Beg
K028 Kata 12 - 13 yrs Girls Nov
K029 Kata 12 - 13 yrs Girls Intermediate
K030 Kata 12 - 13 yrs Girls Adv
K031 Kata 14 - 15 yrs Boys Beg
K032 Kata 14 - 15 yrs Boys Nov
K033 Kata 14 - 15 yrs Boys Intermediate
K034 Kata 14 - 15 yrs Boys Advanced
K035 Kata 14 - 15 yrs Girls Beg
K036 Kata 14 - 15 yrs Girls Nov
K037 Kata 14 - 15 yrs Girls Intermediate
K038 Kata 14 - 15 yrs Girls Advanced
K039 Kata 16 - 17 yrs Girls Beg
K040 Kata 16 - 17 yrs Girls Nov
K041 Kata 16 - 17 yrs Girls Intermediate
K042 Kata 16 - 17 yrs Girls Advanced
K043 Kata 16 - 17 yrs Boys Beg
K044 Kata 16 - 17 yrs Boys Nov
K045 Kata 16 - 17 yrs Boys Intermediate
K046 Kata 16 - 17 yrs Boys Advanced
K047 Kata 18 - 34 yrs Men Beg
K048 Kata 18 - 34 yrs Men Nov
K049 Kata 18 - 34 yrs Men Intermediate
K050 Kata 18 - 34 yrs Men Advanced
K051 Kata 18 - 34 yrs Women Beg
K052 Kata 18 - 34 yrs Women Nov
K053 Kata 18 - 34 yrs Women Intermediate
K054 Kata 18 - 34 yrs Women Advanced
K055 Kata 35+ yrs Men Beg/Nov
K056 Kata 35+ yrs Men Int/Adv
K057 Kata 35+ yrs Women Beg/Nov
K058 Kata 35+ yrs Women Int/Adv
K101 Kobudo 11 and under M/F Beg/Nov
K102 Kobudo 11 and under M/F Int/Adv
K103 Kobudo 12-14 M/F Beg/Nov
K104 Kobudo 12-14 M/F Int/Adv
K105 Kobudo 18-34 Men Beg/Nov
K106 Kobudo 15-17 Men Beg/Nov
K107 Kobudo 18-34 Men Intermediate
K108 Kobudo 15-17 Men Intermediate
K109 Kobudo 15-17 Men Advanced
K110 Kobudo 18-34 Men Advanced
K111 Kobudo 18-34 Women Beg/Nov
K112 Kobudo 15-17 Women Beg/Nov
K113 Kobudo 15-17 Women Intermediate
K114 Kobudo 18-34 Women Intermediate
K115 Kobudo 18-34 Women Advanced
K116 Kobudo 15-17 Women Advanced
K117 Kobudo 35+ Beg/Nov M/F
K118 Kobudo 35+ Int/Adv M/F
Kumite
S002 Kumite 5 and under Boy & Girls
S003 Kumite 6-7 yrs Boys Beg
S004 Kumite 6-7 yrs Boys Nov
S005 Kumite 6-7 yrs Boys Intr/Advanced
S006 Kumite 6-7 yrs Girls Beg
S007 Kumite 6-7 yrs Girls Nov
S008 Kumite 6-7 yrs Girls Intr/Advanced
S009 Kumite 8 - 9 yrs Boys Beginner
S010 Kumite 8 - 9 yrs Boys Novice
S011 Kumite 8 - 9 yrs Boys Intr/Advance
S012 Kumite 8 - 9 yrs Girls Beginner
S013 Kumite 8 - 9 yrs Girls Novice
S014 Kumite 8 - 9 yrs Girls Intr/Advanced
S015 Kumite 10 - 11 yrs Boys Beg
S016 Kumite 10 - 11 yrs Boys Nov
S017 Kumite 10 - 11 yrs Boys Intermediate
S018 Kumite 10 - 11 yrs Boys Advanced
S019 Kumite 10 - 11 yrs Girls Beg
S020 Kumite 10 - 11 yrs Girls Nov
S021 Kumite 10 - 11 yrs Girls Intermediate
S022 Kumite 10 - 11 yrs Girls Advanced
S023 Kumite 12 - 13 yrs Boys Beg
S024 Kumite 12 - 13 yrs Boys Nov
S025 Kumite 12 - 13 yrs Boys Intermediate
S026 Kumite 12 - 13 yrs Boys Advanced
S027 Kumite 12 - 13 yrs Girls Beg
S028 Kumite 12 - 13 yrs Girls Nov
S029 Kumite 12 - 13 yrs Girls Intermediate
S030 Kumite 12 - 13 yrs Girls Adv
S031 Kumite 14 - 15 yrs Boys Beg
S032 Kumite 14 - 15 yrs Boys Nov
S033 Kumite 14 - 15 yrs Boys Intermediate
S034 Kumite 14 - 15 yrs Boys Advanced
S035 Kumite 14 - 15 yrs Girls Beg
S036 Kumite 14 - 15 yrs Girls Nov
S037 Kumite 14 - 15 yrs Girls Intermediate
S038 Kumite 14 - 15 yrs Girls Advanced
S039 Kumite 16 - 17 yrs Girls Beg
S040 Kumite 16 - 17 yrs Girls Nov
S041 Kumite 16 - 17 yrs Girls Intermediate
S042 Kumite 16 - 17 yrs Girls Advanced
S043 Kumite 16 - 17 yrs Boys Beg
S044 Kumite 16 - 17 yrs Boys Nov
S045 Kumite 16 - 17 yrs Boys Intermediate
S046 Kumite 16 - 17 yrs Boys Advanced
S047 Kumite 18 - 34 yrs Men Beg
S048 Kumite 18 - 34 yrs Men Nov
S049 Kumite 18 - 34 yrs Men Intermediate
S050 Kumite 18 - 34 yrs Men Advanced
S051 Kumite 18 - 34 yrs Women Beg
S052 Kumite 18 - 34 yrs Women Nov
S053 Kumite 18 - 34 yrs Women Intermediate
S054 Kumite 18 - 34 yrs Women Advanced
S055 Kumite 35 - 49 yrs Men Beg/Nov
S056 Kumite 35 -,49 yrs Men Int/Adv
S057 Kumite 35 - 49 yrs Women Beg/Nov
S058 Kumite 35- 49 yrs Women Int/Adv
S059 Kumite 50+ yrs Men Beg/Nov
S060 Kumite 50+ yrs Men Int/Adv
S061 Kumite 50+ yrs Women Beg/Nov
S062 Kumite 50+ yrs Women Int/Adv
Knock down
F001 Knock Down 8 - 9 yrs Boys Beg/Nov
F003 Knock Down 8 - 9 yrs Boys Intr/Adv
F004 Knock Down 8 - 9 yrs Girls Beg/Nov
F005 Knock Down 8 - 9 yrs Girls Intr/Adv
F006 Knock Down 10 - 11 yrs Boys Beg/Nov
F007 Knock Down 10 - 11 yrs Boys Intr/Adv
F008 Knock Down 10 - 11 yrs Girls Beg/Nov
F009 Knock Down 10 - 11 yrs Girls Intr/Adv
F010 Knock Down 12 - 13 yrs Boys Beg/Nov
F011 Knock Down 12 - 13 yrs Boys Intr/Adv
F012 Knock Down 12 - 13 yrs Girls Beg/Nov
F013 Knock Down 12 - 13 yrs Girls Intr/Adv
F014 Knock Down 14 - 15 yrs Boys Beg/Nov
F015 Knock Down 14 - 15 yrs Boys Intr/Adv
F016 Knock Down 14 - 15 yrs Girls Beg/Nov
F017 Knock Down 14 - 15 yrs Girls Intr/Adv
F018 Knock Down 16 - 17 yrs Girls Beg/Nov
F019 Knock Down 16 - 17 yrs Girls Intr/Adv
F020 Knock Down 16 - 17 yrs Boys Beg/Nov
F021 Knock Down 16 - 17 yrs Boys Intr/Adv
F022 Knock Down 18 - 34 yrs Men Beg/Nov/Int <=164lbs
F023 Knock Down 18 - 34 yrs Men Beg/Nov/Int = >165
F024 Knock Down 18 - 34 yrs Men Adv <= 164lbs
F025 Knock Down 18 - 34 yrs Men Adv => 165lbs
F026 Knock Down 18 - 34 yrs Women Beg/Nov/Int
F027 Knock Down 18 - 34 yrs Women Adv
F028 Knock Down 35+ yrs Men Beg/Nov
F029 Knock Down 35+ yrs Men Intr/Adv
F030 Knock Down 35+ yrs Women Beg/Nov
F031 Knock Down 35+ yrs Women Int/Adv